Otzar HaChassidus

ברוכים הבאים לאתר "אוצר החסידות".

הנה ימים באים נאום ה' והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'  (עמוס ח ט)

בזמנים אלו נתקיים דברי הנביא במלואו, ורבו המשתוקקים לשמוע את דבר ה', זהו תורת הבעש"ט ותלמידיו הקדושים זי"ע, ולהתענג מתורתם המתוקים מדבש ונופת צופים, ובפרט ממעיין החיים של תורת אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע זי"ע וממשיכי דרכו בקודש זכותם יגן עלינו.

מי אנחנו

אתר "אוצר החסידות" הוא פרוייקט של "מכון לעבדך באמת" העוסקים בהפצת תורת החסידות לכל דורש ומבקש, על ידי הפצת מאמרי רבותינו הק' זי"ע עם ביאור צח וקל, וגליוני "במשנת החסידות" אשר בהם נתבאר נושאים יסודיים בתורת החסידות בטוב טעם ודעת.

המשימה שלנו

היות שהרבה אנשים מקוצר המשיג ועומק המושג הם מתקשים בלימוד ובהבנת הדברים על בוריים, וזה מעכבם מלטעום מעץ החיים, ורבים אומרים מי יראנו טוב להראות לנו הדרך אשר ילכו בה ולסייע אותנו לשתות ממים החיים.

ע"כ נטלנו על שכמינו לקבץ לפונדק הרבה שיעורים בחסידות ולהעלותם לאתר בסדר מסודר דבר דיבור על אופניו, כדי שכל אחד ואחד ימצא מרגוע לנפשו שיהי' לו לעזר בהענין שהוא לומד בו, וכן לסדר הקלטת כמה שיותר שיעורים הנאמרים בחסידות ע"י מגידי שיעור ומשפיעים ולפרסמם באתר,

ולכן אנו פונים אליכם

א. אם יש תחת ידכם שיעורים או הרצאות בחסידות בא' מג' שפות (לשון הקודש, אידיש, אנגלית), וכמו"כ אם אתם יודעים מאיזה שיעורי חסידות בשכונתכם או בהישיבה שאתם לומדים ואפשר לסדר להקליטם ולשלחם אלינו תמידים כסדרם, נא ליצור קשר אתנו ולהעלותם לאתר ותהיה חלקכם בין מזכי הרבים.

ב. תרומתכם החשובה תאפשר לנו לילך מחיל אל חיל, ולהוסיף עוד הרבה פעלים לתועלת הציבור.

ג. אם יש לכם תגובות והערות לתיקון האתר, נא ליצור קשר אתנו.

החזון שלנו

שהאתר יכיל אלפי שיעורים בכל נושא בחסידות, וכל דורש ומבקש ימצא מה שלבו חפץ, ועי"ז יתרבו הלומדים בתורת החסידות עד שנזכה להיעוד "אימתי קאתי מר לכשיפיצו מעיינותיך חוצה" בגאולה האמיתית והשלימה בעגלא דידן תיכף ומיד ממש.

תרום לאוצר החסידות

בתרומתכם הינכם מאפשרים את לימוד והפצת תורת החסידות ברחבי העולם.

אם ברצונכם לתרום לרגל שמחה בביתכם או לע"נ קרוביכם, נא ליצור קשר אתנו

האתר באדיבות